Geodezyjny pomiar powierzchni mieszkania i lokalu użytkowego

Na chwilę obecną sposób pomiaru powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego reguluje Rozporządzenie Ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Nowe rozporządzenie wprowadziło jednoznaczne zasady obliczania powierzchni na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997
(najistotniejsze: pomiar odbywa się w świetle ścian wykończonych) a także ujednoliconą regułę przyjmowania do obliczeń powierzchni
pomieszczeń ze skośnym sufitem: w 100%, jeżeli wysokość pomieszczeń jest równa lub większa od 2,20 m, w 50%, jeśli jest równa lub
większa od 1,40 m i mniejsza niż 2,20 m, natomiast powierzchnię o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie.
Należy zaznaczyć jednak, że powyższe zasady są obligatoryjne jedynie dla projektów rozpoczynanych po dacie wejścia w życie
Rozporządzenia.

Zdarza się, że powierzchnia z pomiaru powykonawczego różni się od powierzchni z projektu (czyli zawartej w umowie przedwstępnej z
developerem) co wynika m.in. z dokładności procesu budowlanego. Pomiar inwentaryzacyjny wykonuje najczęściej uprawniony
geodeta, rzadziej osoba z uprawnieniami budowlanymi lub architekt.

Wiele wątpliwości pojawia się również w przypadku nowych pomiarów powierzchni użytkowej w budynkach oddanych do użytku wiele
lat temu, np. kamienic i budynków z wielkiej płyty (mierzonych wg starej normy PN-70/B-02365, często bardzo niedokładnie).
Zazwyczaj nowy pomiar jest znacząco rozbieżny z powierzchnią, która figuruje w "papierach" co może wynikać z:

• liczenia powierzchni w świetle surowych lub wykończonych ścian
• różnego liczenia powierzchni pomieszczeń ze skośnym sufitem
• wliczania lub niewliczania do powierzchni użytkowej szaf wnękowych
• różnego liczenia powierzchni zajętej przez schody wewnętrzne
• precyzji zapisu zdejmowanych wymiarów i podawanej powierzchni (liczba miejsc po przecinku)
• sposób liczenia wnęk i pilastrów
• wysokość nad podłogą na jakiej wykonywany jest pomiar

Chętnie wykonamy na Państwa życzenie pomiar powierzchni nowo zakupionego mieszkania od developera a także obmiary potrzebne
do innych celów (sprzedaż, wydzielenie samodzielnego lokali itp.), udzielimy niezbędnych porad i sporządzimy kartę lokalu. Oferujemy
niskie ceny i krótki terminy realizacji zlecenia.

Pomiary powierzchni biurowych według norm BOMA i TEGOVA
obmiar lokali
pomiary powierzchni
Przedmiot i sposób obmiaru
PN-70/B-02365
PN-ISO 9836:1997
Obmiar pomieszczenia wykonuje się w
świetle ścian ograniczających
W stanie surowym, tzn. bez tynków i
okładzin wykonywanych na miejscu*
W stanie całkowicie wykończonym
(w świetle ścian wyprawionych czyli
otynkowanych)
Obmiar pomieszczenia wykonuje się na
poziomie
1,00 m nad podłogą
Na poziomie podłogi
Wnęki w ścianach o powierzchni do 0,1
m2
Nie dolicza się do powierzchni
pomieszczenia
Nie dolicza się do powierzchni
pomieszczenia
Wnęki w ścianach o powierzchni powyżej
0,1 m2
Dolicza się do powierzchni
pomieszczenia
Nie dolicza się do powierzchni
pomieszczenia
Przejścia w ścianach, drzwiach i oknach
(balkonowych)
Nie dolicza się do powierzchni
pomieszczenia
Nie dolicza się do powierzchni
pomieszczenia
Pilastry i inne występy ścienne o
powierzchni do 0,1 m2
Nie potrąca się z powierzchni
pomieszczenia
Nie potrąca się z powierzchni
pomieszczenia
Pilastry i inne występy ścienne o
powierzchni powyżej 0,1 m2
Potrąca się z powierzchni
pomieszczenia i dolicza do
powierzchni konstrukcji
Nie potrąca się z powierzchni
pomieszczenia
Dokładność pomiarów i obliczeń:
pomiaru liniowego i obliczenia powierzchni
do 0,01 mdo 0,1 m2
do 0,01 mdo 0,01 m2
Wykaz niektórych istotnych przepisów prawnych, traktujących o powierzchni użytkowej mieszkania:

• Ustawa z dn. 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych
• Ustawa z dn. 24 czerwca 1994 o własności lokali
• Ustawa z dn. 21 czerwca 2011 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
• Ustawa z dn. 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego

Porównanie norm PN-ISO 9836:1997 i PN-70/B-02365
* Przy obmiarze pomieszczenia z natury w stanie wykończonym (wyprawionych przegród pionowych) powiększa się jego wymiary przez
dodanie grubości tynków wewnętrznych (po 2 cm) lub okładziny (po 3 cm). Na przykład: długość i szerokość pomieszczenia to 3,00 m
x 2,00 m a wymiary przyjmowane do obliczenia powierzchni to 3,04 x 2,04 m

Wykonujemy również pomiary i obliczenia powierzchni użytkowej części wspólnych do podatku od nieruchomości (w
związku z ostatnią nowelizacją o podatkach i opłatach lokalnych).
Pomiary powierzchni użytkowej lokali | PN-ISO 9836, PN-70/B-02365
GEOcube USŁUGI GEODEZYJNE

604 189 879
email geodeta
telefon do geodety
geodeta.warszawa@gmail.com
mgr inż. Jakub Kałaska