Podstawowe informacje na temat mapy do celów projektowych ( mapy do projektu )

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa projekt zagospodarowania działki lub terenu należy
sporządzać na mapie do celów projektowych (mapie do projektu) czyli aktualnej mapie zasadniczej. Mapa do celów
projektowych to dokument wykonywywany przez uprawnionego geodetę, niezbędny do rozpoczęcia procesu budowlanego i uzyskania
pozwolenia na budowę. Na podstawie mapy do projektu architekt opracowuje plan zagospodarowania działki.

Zgodnie z prawem budowlanym mapa do projektu jest wymagana nie tylko w przypadku budowy nowego budynku lecz także do jego
rozbudowy lub remontu - zawsze kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę. Mapa do celów projektowych jest również konieczna do
uzgodnienia projektowanego uzbrojenia terenu (mediów, przyłączy do budynku) w ZUD.

Mapa do celów projektowych jest wykonywana przez firmy uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych (geodetę
uprawnionego). Mapa do projektu NIE MOŻE być wykonana przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej - w składnicy można uzyskać
jedynie mapę wg stanu archiwalnego (wystarczająca do wystąpienia o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu lub w przypadku
wystąpienia do gestora sieci o wydanie warunków na przyłączenie się do wybranej sieci. Mapa do celów projektowych musi być
aktualna z terenem pod względem sytuacyjno-wysokościowym, sieci uzbrojenia terenu i danych ewidencyjnych.

Przyjmuje się, że mapa do projektu jest aktualna tak długo, dopóki w terenie nie wystąpią zmiany. W praktyce urzędy akceptują
jedynie mapy nie starsze niż 6 miesięcy.

Treść mapy do celów projektowych poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności)
nieruchomości (działek), powinna zawierać:

• opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały
ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu
• usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody
• usytuowanie sieci uzbrojenia terenu wraz z charakteryzującymi ją rzędnymi wysokościowymi
• ukształtowanie terenu
• usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta

Cena i czas wykonania mapy do celów projektowych zależy głównie od dwóch czynników:
1. Zakresu opracowania mapy do projektu (wraz z 30-metrowym, wymaganym przez Rozporządzenie kołnierzem otaczającym teren
planowanej inwestycji).
2. Stopnia zurbanizowania terenu, dla którego opracowywana jest mapa.

Czas wykonania mapy do celów projektowych przez geodetę dla typowej działki <1 ha wynosi zazwyczaj 4 tygodnie.

Nasza firma wykonuje mapy do projektu w formie analogowej (papierowej) lub numerycznej (w postaci plików CAD - DWG, DXF,
DGN).
mapa do projektu
mapa do celów projektowych
Mapa do celów projektowych (mapa do projektu)
GEOcube USŁUGI GEODEZYJNE

604 189 879
email geodeta
telefon do geodety
geodeta.warszawa@gmail.com
mgr inż. Jakub Kałaska