Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w
terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.

W związku z powyższym budynki oraz urządzenia podziemne, czyli przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe czy
telekomunikacyjne, szamba, studnie i inne elementy planu zagospodarowania terenu po ich wybudowaniu są przedmiotem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonana przez geodetę dokumentacja powykonawcza jest konieczna do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na
użytkowanie obiektu. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza dostarcza pełnej informacji do wniesienia zmian  na mapę
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Efektem końcowym pracy jest mapa poświadczająca inwentaryzację budynku dla zleceniodawcy, dokumentacja przekazywana do
jednostki zarządzającej EGiB oraz oświadczenie o zgodności posadowienia budynku względem granic z planem zagospodarowania
terenu zatwierdzonym w pozwoleniu na budowę (wymagane przez PINB po ostatniej nowelizacji Prawa Budowlanego).
inwentaryzacja budynku
Inwentaryzacja powykonawcza budynku do odbioru
GEOcube USŁUGI GEODEZYJNE

604 189 879
email geodeta
telefon do geodety
geodeta.warszawa@gmail.com
mgr inż. Jakub Kałaska